Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Προσλήψεις προσωπικού ειδικών θέσεων στους Δήμους

Οδηγίες που αφορούν στις προσλήψεις προσωπικού ειδικών θέσεων, απέστειλε προς τους νέους αιρετούς δημάρχους και περιφερειάρχες, το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διατάξεις του ν. 3852/2010, προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων όπως Εκτελεστικού Γραμματέα και ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών, για τη συνεπικουρία του έργου των νέων οργάνων της Περιφέρειας.

Εκτελεστικός Γραμματέας (συνίσταται μία θέση στην έδρα κάθε Περιφέρειας) προσλαμβάνεται, ύστερα από δημόσια προκήρυξη που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιότητα στο πλαίσιο της διαφάνειας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και να κατέχουν αξιόλογη διοικητική εμπειρία. Στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου τομέα όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, καθώς επίσης και υπάλληλοι αιρετών Περιφερειών πλην των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Περιφέρεια. Οι αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Γραμματέα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ οι αποδοχές του είναι ίσες με τα 2/3 της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη.
Στους Περιφερειάρχες παρέχεται ακόμη η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών για την υποβοήθηση του έργου τους. Κάθε Περιφερειάρχης μπορεί να καλύψει τέσσερις θέσεις των προαναφερομένων συμβούλων και κάθε Αντιπεριφερειάρχης μία θέση.
Στις θέσεις αυτές μπορούν να προσληφθούν ιδιώτες, ύστερα από δημόσια διά του Τύπου γνωστοποίηση, για να καταστεί δυνατή στο πλαίσιο της διαφάνειας η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων και στη συνέχεια να προσλάβει τα πλέον κατάλληλα για τη θέση αυτή άτομα.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των θέσεων αυτών με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα, ενώ σημειώνεται ότι η θητεία του διαρκεί όσο η θητεία των ανωτέρω αιρετών.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που στις θέσεις αυτές προσληφθεί δικηγόρος αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, καθώς και για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.
Ακόμη συνιστώνται δύο θέσεις δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνονται με απόφαση του Περιφερειάρχη και διάρκεια σύμβασης όσο διαρκεί η θητεία του.
Εξάλλου, προβλέπεται η πρόσληψη ιδιαίτερου γραμματέα για δημάρχους που είναι πρωτεύουσες νομών ή έχουν πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους. Πρόκειται για μετακλητό υπάλληλο και η θητεία του διαρκεί όσο η θητεία του συγκεκριμένου Δημάρχου.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις και τις ίδιες διαδικασίες για τις Περιφέρειες, μπορούν να προσληφθούν σε δήμους Γενικοί Γραμματείς (μία θέση ανά δήμο), αλλά και ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες ή επιστημονικοί συνεργάτες, για όσο διαρκεί η θητεία του δημάρχου.

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος.

ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 74802/ΕΓΚ.55/29-12-10 : 
Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες
Με εγκύκλιο μας σας ενημερώσαμε για τη διαδικασία κατάταξης του υφιστάμενου τακτικού προσωπικού των Ν.Α. και τοποθέτηση του στους νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των νέων αιρετών Περιφερειών.
Πέραν του προσωπικού αυτού με τις διατάξεις των άρθρων 242 και 243 του ν. 3852/2010 προβλέπεται και η πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων όπως Εκτελεστικού Γραμματέα και ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών αντίστοιχα, για τη συνεπικουρία του έργου των νέων αιρετών οργάνων της Περιφέρειας.

Εκτελεστικός Γραμματέας:
Με τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 3852/2010, συνιστάται μία (1) θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στην έδρα κάθε Περιφέρειας. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας προσλαμβάνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη προκειμένου να διασφαλιστεί δημοσιότητα στα πλαίσια διαφάνειας των πράξεων των αιρετών οργάνων.
Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος μέσω της σχετικής προκήρυξης και την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και να κατέχουν αξιόλογη διοικητική εμπειρία γίνεται επιλογή και διορισμός στη θέση αυτή με απόφαση του Περιφερειάρχη.
Στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου τομέα όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, καθώς επίσης και υπάλληλοι αιρετών Περιφερειών πλην των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Περιφέρεια.
Η πράξη διορισμού των ανωτέρω δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση απόλυσης, η δε θητεία του Εκτελεστικού Γραμματέα λήγει όταν ο Περιφερειάρχης απωλέσει την ιδιότητα του για οποιοδήποτε λόγο.
Σε περίπτωση διορισμού δημοσίων υπαλλήλων στη θέση αυτή, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας προέλευσης, όμως πρέπει ο Περιφερειάρχης να ενημερώσει την υπηρεσία του υπαλλήλου για το διορισμό του στη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα.
Οι Αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Γραμματέα είναι σημαντικές στη νέα αιρετή Περιφέρεια ενόψει του ρόλου που της έχει ανατεθεί και των πολλαπλών αρμοδιοτήτων που πρέπει να ασκήσει σε περιφερειακό επίπεδο.
Έτσι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 242 καθορίζονται οι αρμοδιότητες που αναθέτει ο Περιφερειάρχης με απόφαση του στον Εκτελεστικό Γραμματέα που ανάγονται ιδίως στην υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων καθώς και αρμοδιότητες που ορίζονται ρητά και αφορούν τον συντονισμό, οργάνωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς και την παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Οι αποδοχές του Εκτελεστικού Γραμματέα είναι ίσες με τα 2/3 της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη. Τις αποδοχές αυτές λαμβάνουν και οι υπάλληλοι που διορίζονται στις θέσεις αυτές και όχι εκείνες της οργανικής τους θέσης.

Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες Περιφερειών :
Πέραν του Εκτελεστικού Γραμματέα, με τις διατάξεις του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, για την υποβοήθηση του έργου των περιφερειαρχών αλλά και των αντιπεριφερειαρχών (τόσο των θεματικών όσο και των αιρετών) παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών.
Οι θέσεις αυτές συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και αυτό σημαίνει ότι ανεξαρτήτως πρόβλεψης των θέσεων αυτών στον ΟΕΥ τα άτομα αυτά μπορούν να προσληφθούν άμεσα εφόσον βέβαια τηρηθεί η σχετική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο αυτό.
Έτσι, κάθε Περιφερειάρχης μπορεί να καλύψει τέσσερις (4) θέσεις των προαναφερομένων συμβούλων και κάθε Αντιπεριφερειάρχης μία (1) θέση.

Διαδικασία πρόσληψης
Η διαδικασία πρόσληψης των ατόμων αυτών διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18 Α') όπως ισχύει.
Στις θέσεις αυτές, μπορούν να προσληφθούν ιδιώτες, ύστερα από δημόσια διά του Τύπου γνωστοποίηση για να καταστεί δυνατή στα πλαίσια της διαφάνειας η συμμετοχή των ενδιαφερομένων και στην συνέχεια ο Περιφερειάρχης να προσλάβει τα πλέον κατάλληλα για τη θέση αυτή άτομα.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των θέσεων αυτών με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 1 της παρ. 6 του ν. 1256/82 ή με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κυρίων καθηκόντων του προσλαμβανόμενου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται έκδοση υπουργικής απόφασης απόσπασης με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 1416/84.
Οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες δεν εντάσσονται στον ΟΕΥ της Περιφέρειας αλλά υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση των Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών για την συνεπικουρία του έργου τους και η θητεία τους διαρκεί όσο η θητεία των ανωτέρω αιρετών, οι δε προσλαμβανόμενοι ιδιώτες έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επομένως για το χρόνο εργασίας στις θέσεις αυτές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της κατηγορίας προσωπικού ορισμένου χρόνου (π.χ. άδειες κ. λπ.).
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που στις θέσεις αυτές προσληφθεί δικηγόρος αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος καθώς και για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.
Οι αποδοχές των ιδιωτών καθορίζονται με την αριθμ.2007203/770/0022/15-2-1996 (ΦΕΚ 99 Β)ΚΥΑ, ομοίως και οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων στις θέσεις αυτές . Σε περίπτωση δε ανάθεσης καθηκόντων οι αποδοχές δεν μπορούν να υπερβούν το 50% των αποδοχών της κύριας αυτών θέσης.

Πρόσληψη δημοσιογράφων
Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 243 συνιστώνται δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνονται με απόφαση του Περιφερειάρχη και διάρκεια σύμβασης τους όσο διαρκεί η θητεία του Περιφερειάρχη, για δε την πρόσληψη τους δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή εξ Υπουργών της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ούτε τήρηση των διατάξεων του ν. 2190/1994.

Β. Προσωπικό ειδικών θέσεων συνενούμένων Δήμων
Με εγκύκλιο μας σας έχουμε ενημερώσει για την αυτοδίκαιη εκ του νόμου μεταφορά του τακτικού προσωπικού των υφιστάμενων Δήμων στους νέους Δήμους καθώς και την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου για την τοποθέτηση του προσωπικού σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του νέου δήμου καθώς και για τη διαδικασία ορισμού προϊσταμένων μέχρι τη συγκρότηση νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Επειδή η συγκρότηση νέων ΟΕΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2011 είναι αυτονόητο ότι μέχρι τότε ισχύουν οι υφιστάμενοι ΟΕΥ των συνενούμενων δήμων.
Πέραν της κατάταξης του προσωπικού και του ορισμού προϊσταμένων προκειμένου οι νέοι ΟΤΑ να ασκήσουν από 1-1-2011 τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα «Καλλικράτης» αρμοδιότητες, προβλέπεται δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ειδικών θέσεων στους νέους ΟΤΑ για την υποβοήθηση του έργου των Δημάρχων.
Με τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α') προβλέπεται η πρόσληψη Ιδιαίτερου Γραμματέα, Γενικού Γραμματέα και Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών και Επιστημονικών Συνεργατών.

Ειδικότερα:

Ιδιαίτεροι Γραμματείς Δημάρχων
Με τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης σε δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών ή έχουν πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, πρόσληψης Ιδιαίτερου Γραμματέα.
Πρόκειται για μετακλητό υπάλληλο και η θητεία του διαρκεί όσο η θητεία του συγκεκριμένου Δημάρχου. Για την πρόσληψη του Ιδιαίτερου Γραμματέα απαιτείται η πρόβλεψη της θέσης στον ΟΕΥ του δήμου.
Σε θέση Ιδιαίτερου Γραμματέα μπορεί να προσληφθεί μόνο ιδιώτης και όχι υπάλληλος του δημόσιου τομέα.

Γενικοί Γραμματείς Δήμων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 ο Γενικός Γραμματέας προσλαμβάνεται σε δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών ή έχουν πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους και η θέση πρέπει να προβλέπεται στον ΟΕΥ του δήμου.
Στη θέση Γενικού Γραμματέα μπορούν να διοριστούν ιδιώτες και υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημόσιου τομέα που είναι κάτοχοι πτυχίων Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα γίνεται με απόφαση Δημάρχου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η θητεία του διαρκεί όσο η θητεία του Δημάρχου.
Στις θέσεις αυτές επιτρέπεται ο διορισμός υπαλλήλων των αιρετών περιφερειών, πλην όμως δεν επιτρέπεται στις θέσεις αυτές να διορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν στον ίδιο δήμο , καθώς επίσης και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και β' βαθμού ως προς το Δήμαρχο.
Επειδή όπως προαναφέρθηκε οι ΟΕΥ των οικείων δήμων εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των νέων ΟΕΥ και όσον αφορά την πρόσληψη Γενικών Γραμματέων σας θέτουμε υπόψη τα εξής:
α) Σε περίπτωση δήμων που είχαν πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων και μετά τη συνένωση προκύψει δήμος άνω των 20.000 κατοίκων, ο δήμος αυτός δεν μπορεί να προσλάβει Γενικό Γραμματέα αν προηγουμένως δεν προβλεφθεί θέση στο νέο ΟΕΥ.
β) Σε περίπτωση που δήμος έχει πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων ή είναι έδρα νομού και συνενώνεται με άλλον ή άλλους δήμους τότε μπορεί να διορίσει Γενικό Γραμματέα άμεσα αν η θέση αυτή προβλέπεται στον ΟΕΥ της έδρας του δήμου ή των δημοτικών ενοτήτων του ή σε περίπτωση που είχε καλύψει τη θέση αυτή, μπορεί να παραμείνει ο Γενικός Γραμματέας που είχε διοριστεί για την προηγούμενη θητεία εφόσον ο νεοεκλεγείς δήμαρχος επιθυμεί την παραμονή του και εφόσον εκδώσει νέα πράξη διορισμού.
Για τις αποδοχές τους ισχύει η αριθμ. 2/7607/0022/10-03-2005 (ΦΕΚ 378 Β') Κ.Υ.Α.

Ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες των Δήμων.
Σύμφωνα με το άρθρο 163 του ν. 3584/2007 «συνιστώνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.»
Επομένως για την πρόσληψη των ατόμων αυτών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.
Οι προσλαμβανόμενοι στις θέσεις αυτές πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου.
Στις θέσεις μπορούν να προσληφθούν ενδιαφερόμενοι εφόσον κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ανωτέρω άρθρου ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου, με απόφαση Δημάρχου ο οποίος προσλαμβάνει τα άτομα που είναι κατά την κρίση του κατάλληλα για τις θέσεις αυτές. Η Απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία Η πλήρωση των θέσεων αυτών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων από θέσεις του δημόσιου τομέα. Για να γίνει αυτό, απαιτείται έκδοση υπουργικής απόφασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 1416/84.
Τονίζεται ότι στην περίπτωση αυτή ο αποσπασμένος θα απασχολείται με πλήρη καθήκοντα στις θέσεις αυτές χωρίς δυνατότητα παράλληλης άσκησης καθηκόντων με αυτά της υπηρεσίας του.
Σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί οι ίδιοι ή διαφορετικοί Δήμαρχοι μπορούν να διατηρήσουν τους ίδιους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες αν εντός είκοσι (20) ημερών εκδηλώσουν με πράξη τους την συγκατάθεση τους για διατήρηση τους στις θέσεις αυτές.
Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού είτε είναι ιδιώτες είτε υπάλληλοι καθορίζονται με την αριθμ. 2/3850/0022/19-2-2008(ΦΕΚ 85/ΥΟΔΔ/2008) ΚΥΑ.
Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει καμία πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων τόσο στις περιφέρειες όσο και στους νέους δήμους αν στην πράξη πρόσληψης δεν γίνεται μνεία εξασφάλισης σχετικής πίστωσης για την μισθοδοσία τους.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...