Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Επικύρωση αποτελεσμάτων Δημοτικών ΕΚλογών

Έγινε σήμερα η αναμενόμενη ανάρτηση των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών και η ανακύρηξη των επιτυχόντων υποψηφίων και συνδυασμών. Ακολουθεί η απόφαση για το Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου.

                                       Αριθμ. :   16 / 2010
                   ΤΟ  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
                          ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΚΟΥΣΙΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

          Αποτελούμενο από τους Δικαστές Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Άννα Λεοντίου, Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια και Ιωάννα Ξυλιά, Πρωτοδίκη και από τον Γραμματέα Ευάγγελο Λάγιο.
         Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στο Μεσολόγγι, στις 2 Δεκεμβρίου 2010 για να επικυρώσει το αποτέλεσμα της εκλογής της 7ης Νοεμβρίου και της επαναληπτικής εκλογής της 14ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη δημάρχου, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων καθώς και συμβούλων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων των Δήμων Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου  Νομού Αιτωλοακαρνανίας και να ανακηρύξει για τη νέα δημοτική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011 και λήγει την 31η Αυγούστου 2014 (άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 3852/2010), τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το Δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων και τους αναπληρωματικούς τους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 3852/2010.
          Η Πρόεδρος Πρωτοδικών αφού εξέθεσε τα πρακτικά της εκλογής (πρώτης και επαναληπτικής) και το σχετικό πίνακα αποτελεσμάτων της στο  Κατάστημα του Πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες, οι οποίες παρήλθαν, όρισε με την υπ’ αριθμ. 197/2010 πράξη της δικάσιμο για τη συζήτηση της υπόθεσης την αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης αυτής, κατά την οποία δεν παραστάθηκε κανένας από τους ενδιαφερόμενους.
                              ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ
                                 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
         Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 ν. 3852/2010 το παρόν  Δικαστήριο νόμιμα επιλαμβάνεται της επικυρώσεως με απόφασή του των αποτελεσμάτων της εκλογής της 7ης Νοεμβρίου 2010 και της επαναληπτικής εκλογής της 14ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στους Δήμους Ξηρομέρου, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και της ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού, των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού, των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων, των συμβούλων των τοπικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων και των αναπληρωματικών τους. Ειδικότερα,

Γ) του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου:
1) «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», 2) «ΟΡΑΜΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», 3) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ», 4) «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ», 5) «ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» και 6) «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
Όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 180/11-11-2010 Πρακτικό, το οποίο τοιχοκολλήθηκε έξω από το δικαστικό κατάστημα του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 61 ΔΚΚ), εκτέθηκαν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Πατρών τα πρακτικά εκλογής και ο πίνακας αποτελεσμάτων της εκλογής της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010, που η Πρόεδρος Πρωτοδικών κατήρτισε με την από ταυτάριθμη πράξη της, επί πέντε (5) ημέρες, δηλαδή από πρωίας της 11ης -11-2010 μέχρι εσπέρας της 16ης-11-2010.
Στην προκείμενη περίπτωση, εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένσταση κατά του κύρους της εκλογής της 7ης και της 14ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και από τα διαβιβασθέντα στην Πρόεδρο Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και Προϊσταμένης αυτού, ως αρμοδίας κατ’ άρθρο 43§1 του Ν. 3852/2010, σχετικά εκλογικά στοιχεία (πρακτικά ψηφοφορίας, πρωτόκολλα διαλογής και βιβλία πράξεων εφορευτικών επιτροπών), προκύπτει ότι η εκλογή στον ως άνω Δήμο διεξήχθη νομότυπα. Τα αποτελέσματα αυτής της ψηφοφορίας, τα οποία γνωστοποιήθηκαν κατ’ άρθρο 42§2 του Ν. 3852/2010, έχουν ως εξής:
Α) Στις Εκλογές που διεξήχθησαν την πρώτη Κυριακή στις 7-11-2010:
Σύνολο Εγγεγραμμένων Εκλογέων: 36.715. Σύνολο Ψηφισάντων: 22.387
Άκυρα: 917. Λευκά: 229. Σύνολο Άκυρων Λευκών: 1.146. Έγκυρα: 21.241
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: [(21.241:17)+1=] 1.250
Εξ αυτών έλαβαν κατά τη σειρά ανακήρυξης τους οι Συνδυασμοί:
1) «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  1.705, ήτοι ποσοστό 8,02%. Στη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού έλαβε 414 ψήφους, στη δημοτική ενότητα Ι.Π.Μεσολογγίου  έλαβε 932 ψήφους και στη δημοτική ενότητα Οινιαδών έλαβε 359 ψήφους. 2) «ΟΡΑΜΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 4.117, ήτοι ποσοστό 19,38%. Στη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού έλαβε 1.142 ψήφους,  στη δημοτική ενότητα Ι.Π.Μεσολογγίου  έλαβε1.675 ψήφους και στη δημοτική ενότητα Οινιαδών έλαβε 1.300 ψήφους. 3) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ» 4.837, ήτοι ποσοστό 22,77%. Στη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού έλαβε 1.001ψήφους,  στη δημοτική ενότητα Ι.Π.Μεσολογγίου  έλαβε1.906 ψήφους και στη δημοτική ενότητα Οινιαδών έλαβε 1.930 ψήφους. 4) «ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» 801, ήτοι ποσοστό 3,77%. Στη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού έλαβε 88 ψήφους,  στη δημοτική ενότητα Ι.Π.Μεσολογγίου  έλαβε 525 ψήφους και στη δημοτική ενότητα Οινιαδών έλαβε 188 ψήφους. 5) «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» 4.895, ήτοι ποσοστό 23,04%. Στη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού έλαβε 811 ψήφους,  στη δημοτική ενότητα Ι.Π.Μεσολογγίου  έλαβε 2.784 ψήφους και στη δημοτική ενότητα Οινιαδών έλαβε 1. 300 ψήφους και 6) «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 4.886, ήτοι ποσοστό 23,002%. Στη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού έλαβε 857 ψήφους,  στη δημοτική ενότητα Ι.Π.Μεσολογγίου  έλαβε 2.557 ψήφους και στη δημοτική ενότητα Οινιαδών έλαβε 1. 472 ψήφους. Επειδή κανένας συνδυασμός από τους συνδυασμούς δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλήφθηκε την επόμενη Κυριακή στις 14-11-2010 μεταξύ των υποψηφίων Δημάρχων των συνδυασμών «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» και «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και ειδικότερα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:
Β) Στις Εκλογές που διεξήχθησαν τη δεύτερη Κυριακή στις 14-11-2010:
Σύνολο Εγγεγραμμένων Εκλογέων:  36.707. Σύνολο Ψηφισάντων:  17.355
Άκυρα:  688. Λευκά: 427. Σύνολο Άκυρων Λευκών:  1.115 . Έγκυρα: 16.240
Εξ αυτών έλαβαν ψήφους κατά τη σειρά ανακήρυξης τους οι Συνδυασμοί:
1) «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ »: 8.220, 2) «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»: 8.020
Βάσει των άνω αποτελεσμάτων επιτυχών συνδυασμός είναι ο συνδυασμός με το όνομα «AΛΛΑΓΗ   ΠΟΡΕΙΑΣ» και επιλαχόντες οι συνδυασμοί: 1) «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», 2) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ», 3) «ΟΡΑΜΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», 4) «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και 5) «ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ». Δήμαρχος του Δήμου της Ι.Π. Μεσολογγίου εκλέγεται ο Παναγιώτης Κατσούλης. Ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει 20 έδρες και οι επιλαχόντες 13 έδρες. Η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια βάσει των ως άνω αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 3852/2010 έχει ως εξής:
(1) A) O συνδυασμός «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» λαμβάνει στη δημοτική ενότητα Αιτωλικού 4 έδρες, στη δημοτική ενότητα Μεσολογγίου 11 έδρες και στη δημοτική ενότητα Οινιαδών 5 έδρες(ΣΥΝΟΛΟ 20).  Β) Ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» λαμβάνει στη δημοτική ενότητα Αιτωλικού 1 έδρα, στη δημοτική ενότητα Ι.Π. Μεσολογγίου 2 έδρες και στη δημοτική ενότητα Οινιαδών 1 έδρα (ΣΥΝΟΛΟ 4), Γ) Ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»  λαμβάνει στη δημοτική ενότητα Αιτωλικού 1 έδρα, στη δημοτική ενότητα Ι.Π.Μεσολογγίου 1 έδρα και στη δημοτική ενότητα Οινιαδών 2 έδρες (ΣΥΝΟΛΟ  4), Δ) Ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» λαμβάνει στη δημοτική ενότητα Αιτωλικού 1 έδρα, στη δημοτική ενότητα Ι. Π. Μεσολογγίου 1 έδρα και στη δημοτική ενότητα Οινιαδών 1 έδρα (ΣΥΝΟΛΟ 3).  Ε) Ο συνδυασμός «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  λαμβάνει στη δημοτική ενότητα Αιτωλικού Ο έδρες, στη δημοτική ενότητα Ι.Π.Μεσολογγίου 1 έδρα και στη δημοτική ενότητα Οινιαδών Ο έδρες(σύνολο 1). ΣΤ) Ο συνδυασμός «ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ» λαμβάνει στη δημοτική ενότητα Αιτωλικού Ο έδρες, στη δημοτική ενότητα Ι.Π. Μεσολογγίου 1 έδρα και στη δημοτική ενότητα Οινιαδών Ο έδρες (ΣΥΝΟΛΟ 1).
(2) Βάσει των σταυρών προτίμησης, για τους οποίους θα γίνεται λόγος παρακάτω, που έλαβε ο κάθε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγονται οι κάτωθι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι:
(Α) Από το συνδυασμό «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ                      ΨΗΦΟΙ
1.Καραδήμας Δημήτριος του  Γεωργίου                               439
2.Γρίβας Νικόλαος του  Αθανασίου                                      352
3. Στέφου Βασιλική  του  Κανέλλου                                      307
4.Κολοζάκης Παναγιώτης του  Δημητρίου                            255

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1.Νούλας Παναγιώτης  του  Κωνσταντίνου                           694
2.Κοταντάκης Δημήτριος του  Θεόφιλου                               611
3.Φούντα Μαρία του Αθανασίου                                           489
4.Καβάγιας Αριστείδης του   Ξενοφώντος                             458
5. Κυτάγιας Βασίλειος  του  Κωνσταντίνου                            454
6.Σπανός Ιωάννης του    Δημητρίου                                      372
7. Χονδρός Νικόλαος του   Γεωργίου                                     370
8.Κασσαβέτης Γεώργιος του  Νικολάου                                 346
9.Πουλής Κωνσταντίνος του   Αλεξάνδρου                            328
10. Καλτσούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου                         322
11.Μαστρανδρέου Ιωάννης τουΑλεξάνδρου                          273

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

1.Καρατσόλης Παντελής του Ιωάννη                                      708
2.Τσουνάκας Νικόλαος του  Δημητρίου                                  493
3.Σκορδά Καψόχα Παναγιώτα του  Γρηγορίου                       283
4.Κουφός Σπυρίδων του  Κωνσταντίνου                                250
5.Καπώνης Κωνσταντίνος του Νικολάου                                228

                                       

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

1.    Καραπαναγιώτης Διονύσιος του Δημητρίου
2.    Οικονόμου -  Σκύρλα Αρετή του Ανδρέα
3.    Μάντης Ιωάννης του Ευθυμίου
4.    Μιχαλόπουλος Αθανάσιος  του Ιωάννη
5.    Κορακιανίτης Νικόλαος του Σπυρίδωνος
6.    Ποριτσάνου Ελένη του Αλεξάνδρου
7.    Μανίκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1.     Ζαρκάδας Σπυρίδων του Βασιλείου
2.     Θεολόγος Χρήστος του Αντωνίου
3.    Γουλοσπύρος Δημήτριος του Σπυρίδωνος
4.    Ζαβιτσανάκης  Παναγιώτης του Ελπιδοφόρου
5.    Τερζάκης Εμμανουήλ του Αντωνίου
6.    Σταμάτης Άγγελος του Αντωνίου
7.    Γιώτης Βασίλειος του Δημητρίου
8.    Αρέτας Αθανάσιος του Δημητρίου
9.    Τάμπας Σπυρίδων του Μιχαήλ
10.    Ξηρός Ανδρέας του Κωνσταντίνου
11.    Κοντός Ιωάννης του  Χρήστου
12.    Καπνίση Ναυσικά – Ασημίνα του Ιωάννη
13.    Στάθης Νικόλαος του Ανδρέα
14.    Ντρέλια Όλγα του Αντωνίου
15.    Πιστιόλη Περσεφώνη του Γεωργίου


ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

1.    Ροδάτος Αθανάσιος του Σπυρίδωνος
2.    Καλπογιαννάκης Ανδρέας του Μελετίου
3.    Τσακαλώζος Διονύσιος του Σπυρίδωνος
4.    Χρήστου-Τζότα Ελένη του Κωνσταντίνου
5.    Μπερερής Δημήτριος του Γεωργίου
6.    Πετρονικολός Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
7.    Σμπόρας Σωκράτης του Δημητρίου 
8.    Μόσχου- Κούσουλα Μαρία του Διονυσίου
9.    Λαχανά Δέσποινα του Γερασίμου


(Β)Από το συνδυασμό «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.Φλώρος Δημήτριος  του Θεοδώρου                        549

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1.Πρεβεζάνος Γεώργιος του Βασιλείου  (υποψήφιος Δήμαρχος)
2.Παπανικολάου Χρήστος   του  Ηλία                        631

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
1.Κότσαλος Αγαθάγγελος του Αποστόλου                 830

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.    Σταθόπουλος Λάμπρος του Αθανασίου
2.    Σάλτος Γεώργιος του Βασιλείου
3.    Μπρούνος Διονύσιος του Θεοδώρου
4.    Παπαδόπουλος Γεράσιμος του Κωνσταντίνου
5.    Αυδή Καλλιρρόη του Παναγιώτη
6.    Βαγενά Βασιλική του Δημητρίου


ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1.    Καραπάνος Νικόλαος του Γεωργίου
2.    Καραπαπάς Γεώργιος του Χαραλάμπους
3.    Λύτρα - Τρίμμη Αναστασία του Σπυρίδωνος
4.    Γερογιάννης Σάββας του Βασιλείου
5.    Τσακμακλή - Μπαχούμη Αιμιλία του Ανδρέα
6.    Κατσαρός Κωνσταντίνος του Ιωάννη
7.    Διαμαντόπουλος Σπυρίδων του Αθανασίου
8.    Κολοβός Δημήτριος του Ιωάννη
9.    Χονδρός Ηλίας του Κωνσταντίνου
10.    Νούλα - Καλτσούλα Χρυσάνθη του Σπυρίδωνος
11.    Μελαχρής Χρήστος του Σταύρου
12.    Καραβασίλης Δημήτριος του Αλκιβιάδη
13.    Μπανίλας Ιωάννης του Νικολάου
14.    Παπαδήμας Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου 
15.    Φωκά Μαρία  του Επαμεινώνδα
16.    Ντόβας Χρήστος  του Σπυρίδωνος
17.    Μωρίκη Μαρία του Νικολάου
18.    Δελαπόρτας Ιωάννης του Γερασίμου
19.    Τσίντζου Ειρήνη του Ιωάννη
20.    Βασόπουλος Βασίλειος του Σωτηρίου
21.    Νικολοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
22.    Τσίγκα - Μπουρδούνη Μαρία του Ανδρέα
23.    Κάκου Αικατερίνη του Αθανασίου
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
1.    Δαουτίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
2.    Βαλτογιάννης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
3.    Τίτας Ανδρέας του Γερασίμου
4.    Τσεκούρας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
5.    Σταμάτης Αντώνιος  του Θωμά
6.    Κούσουλα Αγγελική του Κωνσταντίνου
7.    Παπαθανασίου Νικόλαος του Αθανασίου
8.    Ρώσσου Ελεονώρα του Παύλου
9.    Τσέλιου Γιαννούλα του Νικολάου(Γ) Από το συνδυασμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.Βασιλείου Σπυρίδων  του  Αναστασίου                               741

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1. Μπαλαμπάνης Δημήτριος  του Ευαγγέλου                         577

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
1.Μουρκούσης Νικόλαος  του Γεωργίου                     (υποψήφιος Δήμαρχος)
2.Κουτσοθόδωρος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου                  713

                   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.    Σταράμος Παύλος του Παναγιώτη
2.    Σώκος Δημήτριος  του Ιωάννη
3.    Μαντέλος Χρήστος  του Κωνσταντίνου
4.    Τρικαλινού – Ταμπακοπούλου Κωνσταντίνα του Δημητρίου
5.    Κοντοδήμας Παναγιώτης του Δημητρίου
6.    Μονόματου Χριστίνα του Χρήστου
7.    Σιακαβέλα Στέλλα του Παναγιώτη
8.    Λύρου Ελένη του Γεωργίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1.    Μπαρμπετάκης Ανδρέας του Νικολάου
2.    Τσαμαδιάς Ηρακλής του Γεωργίου
3.    Κώτσης Βασίλειος του Ελευθερίου
4.    Σαλμάς Μιχαήλ  του Παντελή
5.    Στεργιαννή – Περικλέους Ελπινίκη (Νίκη) του Ευριπίδη
6.    Παλιάτσας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
7.    Βασιλείου Αγγελική του Νικολάου
8.    Δαβέτας Νικόλαος του Δημητρίου
9.    Μπούλης Ιωάννης του Ελευθερίου
10.    Νταβανέλλος Θεόδωρος του Νικολάου
11.    Κουφός Θεόδωρος του Χρήστου
12.    Πρεμέτη Αρετή του Σπυρίδωνος
13.    Ρήγας Νικόλαος του Χρήστου
14.    Μπούρος Δημήτριος του Παναγιώτη
15.    Πολονύφης Γεώργιος του Ιωάννη
16.    Ζήκος Παναγιώτης του Νικολάου
17.    Φλώρος Λάμπρος του Γεωργίου
18.    Σαβράμης Φίλιππος του Κωνσταντίνου
19.    Τσίγκας Γεώργιος του Γρηγορίου
20.    Σταμάτης Αποστόλης του Ιωάννη 
21.    Σιάσος Χρήστος του Γερασίμου
22.    Ζαϊμη Χρυσούλα  του Αχιλλέα
23.    Καπνίση- Ρήγα Σουσάνα του Αθανασίου
24.    Μωρίκη Παναγιώτα του Ιωάννη

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
1.    Πανάς Επαμεινώνδας του Γεωργίου
2.    Αυδής Νικόλαος του Παναγιώτη
3.    Τσεκούρας Στέφανος  του Γεωργίου
4.    Ξύστρας Παναγιώτης του Ιωάννη
5.    Ρόμπολας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
6.    Νικολοβγένης Ζήσιμος του Κωνσταντίνου
7.    Καλέσης Απόστολος του Δημητρίου
8.    Κεκκές Ιωάννης του Παναγιώτη
9.    Αναστασοπούλου Καίτη του Ευθυμίου
10.    Τσάμης Ηλίας του Γεωργίου
11.    Μπουγέλης Νικηφόρος του Δημητρίου
12.    Ράπτη-Μπαλωμένου Ελένη του Εμμανουήλ
13.    Χρήστου Ιωάννης (Μάρκος) του Μάρκου

 (Δ) Από το συνδυασμό «ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1. Τσοκάντας Δημήτριος του Διονυσίου                          409

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1. Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του  Χρήστου                (υποψήφιος Δήμαρχος)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
1. Λιαπίκος Δημήτριος του Ηλία                                     496


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

1.    Σαμαντάς Νικόλαος του Αποστόλου
2.    Κανταρέλος Δημήτριος του Γεωργίου
3.    Καρέτσος Γεώργιος του Δημητρίου 
4.    Κιτέα Όλγα του Παντελή
5.    Κακούρης Λεωνίδας του Γεωργίου
6.    Ακρίδας Δημήτριος του Αναστασίου
7.    Σουλέ Βασιλική του Σπυρίδωνος
8.    Κιργιάκη Βασιλική του Παναγιώτη
9.    Καπελάρης Ιωάννης  του Λυκούργου


ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1.    Μπουσμπουρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ
2.    Μαστραπάς Κωνσταντίνος του Νικολάου
3.    Φουσέκης Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4.    Λύτρας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
5.    Δημόπουλος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου
6.    Δενδρινός Ευθύμιος του Δημητρίου
7.    Κατσίνας Γεώργιος του Ιωάννη
8.    Κοντού Λαμπρινή  του Κωνσταντίνου
9.    Μαντζουράτος Ανδρέας του Γεωργίου
10.    Κώτση-Κατοχιανού Ουρανία του Χρήστου
11.    Χουλιάρας Κωνσταντίνος του Ευστρατίου
12.    Καπνίσης Αθανάσιος του Δημητρίου
13.    Παναγιώτου Γρηγόριος του Αθανασίου
14.    Αποστολόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
15.    Νικάκη Μαρία του Γερασίμου
16.    Γκούβρας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
17.    Κωνσταντακοπούλου Σπυριδούλα  του Ιωάννη
18.    Τσακούμης Ευθύμιος του Νικολάου
19.    Δρόσος Λάμπρος του Βύρωνα
20.    Γεωργίου Σπύρος του Γεωργίου
21.    Παπατσίρου Μαρία του Γεωργίου
22.    Στεφανάτου Σοφία του Στεφάνου
23.    Πασσίσης Γεώργιος του Παναγιώτη
24.    Στεφανόπουλος Γεώργιος –Αγαμέμνων του Λυκούργου
25.    Σταύρου Θωμάς του Συμεώνος-Χρήστου


ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

1.    Κούστας Χρήστος  του Θεοδώρου-Παναγιώτου
2.    σιδηρά Μαρία  του Δημητρίου
3.    Καλλίνικος Άγγελος του Ιπποκράτους
4.    Γούργαρη Αμαλία του Δημητρίου
5.    Ματσίγκας Γεράσιμος του Χρήστου
6.    Σερακιώτης Ευάγγελος του Δημητρίου
7.    Δαμιανός Ιωάννης του Αθανασίου
8.    Καλτάσης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
9.    Λυμπέριος Χρήστος του Νικολάου
10.    Μαρκόπουλος Γεώργιος  του Μιχαήλ-Χρήστου


(Ε) Από το συνδυασμό «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1. Μαργαρίτης Θεόδωρος του  Αποστόλου                  (υποψήφιος Δήμαρχος)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.    Λιάπης Μίλτος του Χαραλάμπους
2.    Τάσσος Χρήστος του Παναγιώτη
3.    Σταθάτος Σπυρίδων του Ευσταθίου
4.    Αραβανής Γεράσιμος  του Ανδρέα
5.    Kούσουλας Αθανάσιος  του Σταύρου
6.    Μασαούτης Ιωάννης του Ανδρέα
7.    Λιούμης Ευάγγελος του Νικολάου
8.    Ιωάννου- Σαρτζή  Ελένη του Δημητρίου
9.    Τουλιάτος Χαράλαμπος του Γερασίμου
10.    Πατρινός Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
11.    Σαχπαζίδης Αναστάσιος του Ηλία
12.    Γερολυμάτος Ευθύμιος- Βασίλειος του Σπυρίδωνος
13.    Καλτσούλας Σπυρίδων  του Κωνσταντίνου
14.    Κασκαρίκα Ανθούλα του Αντωνίου
15.    Δρόσου Βασιλεία του Κωνσταντίνου
16.    Σταθελάκη Αθανασία του Ηλία-Χρήστου
17.    Παναγόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου
18.    Κουρούπη Αντωνία του Ιωάννη
19.    Μυλωνά Αικατερίνη του Κωνσταντίνου
20.    Ελένης Χρήστος του Σταύρου

(ΣΤ) Από το συνδυασμό «ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1. Μπρούμας Βασίλειος του  Δημητρίου                   (υποψήφιος Δήμαρχος)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.    Κοτσόργιος Δημήτριος του Παναγιώτη
2.    Φιλιππόπουλος Νικήτας του Χρήστου
3.    Μούρκας Θεμιστοκλής του Δημητρίου
4.    Γεωργιάδης Στέφανος του Ιωάννη
5.    Μωραϊτη Σταματίνα του Νικολάου
6.    Καππές Ιωάννης του Κωνσταντίνου
7.    Καρατσώρας Χρήστος του Κωνσταντίνου
8.    Ντίνος Χρήστος-Ιωάννης του Λάμπρου
9.    Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αλεξάνδρου
10.    Αναστασίου Ζαχαρίας-Ελευθέριος του Γεωργίου
11.    Δεφεράνος Γεράσιμος του Νικολάου
12.    Θεοτοκάτος Σταύρος του Χρήστου
13.    Πασσίση Αικατερίνη  του Αντωνίου
14.    Χασιώτης Χρήστος του Φωτίου
15.    Παπαδοπούλου Αικατερίνη του Ιωάννη
16.    Πυραλινού Ανδρομάχη  του Ιωάννη
17.    Ζιώγα Αντωνία του Χαραλάμπους
18.    Κατσιγιάννη Αργυρώ του Παναγιώτη
19.    Κατσιγιάννης Ιωάννης του Αντωνίου


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Α)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ -ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  : (16.346: 2=8173+1=8174)
O συνδυασμός «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» λαμβάνει 3 έδρες, ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» λαμβάνει 1 έδρα και ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ» λαμβάνει 1 έδρα.

Β)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ : (16.346: 4=4086+1=4087).
O συνδυασμός «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» λαμβάνει 7 έδρες , ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 1 έδρα , ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ» 1 έδρα , ο συνδυασμός «ΛΑϊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 1  έδρα και ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  1 έδρα.

Γ)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ : (16.346: 2=8173+1=8174)
Ο συνδυασμός «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» λαμβάνει 3 έδρες, ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΛΑΜΒΆΝΕΙ 1 έδρα και ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ» λαμβάνει 1 έδρα .

Δ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ : (16.346: 2=8173+1=8174).
Ο συνδυασμός «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» λαμβάνει 3 έδρες, ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΛΑΜΒΑΝΕΙ 1 έδρα και ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ» λαμβάνει 1 έδρα .

Με βάση τους σταυρούς προτίμησης, για τους οποίους γίνεται λόγος παρακάτω και τους οποίους έλαβε ο κάθε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, εκλέγονται οι κάτωθι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Α) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1.Φούντας Δημήτριος του Αλεξάνδρου                      176
2.Σταμάτη-Καραπαναγιώτη Ισμήνη του                     131
3. Ακρίδας Παναγιώτης του  Δημητρίου                     120ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1. Αναούνης Γεράσιμος του Χρήστου
2.Τερνιώτη –Μαυραγαννή Ελένη του Παναγιώτη

Β) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Σερέτη Ειρήνη  του Γεωργίου                                       185

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος του Σπυρίδωνος 
2.Παπαδογεώργου Βαρβάρα του Ιωάννη
3.Αθανασούλη Θεοδώρα του Ανδρέα
4. Τραγουλιάς Χρήστος του  Δημητρίου

Γ) Από το συνδυασμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Καφρίτσα Ευαγγελία του Δημητρίου                                242

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Σιαδήμας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
2.Καραδήμα Θεώνη του Παναγιώτη
3.Σάλας Γεώργιος του Δημητρίου
4.Ραπτάκης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου
5.Μήτρου Συμεών του Βασιλείου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Α) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1.Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος του Χρήστου                       470
2.Δούβη Ξανθίππη του  Χαραλάμπους                                      285
3.Κοντόκρας Γεώργιος του Αντωνίου                                         276
4. Κώτση Ελισσάβετ του Παντολέοντος                                     274
5.Δημοπούλου-Χρα Παναγιώτα του Παντελή                             236
6. Τζούφρας Ιωάννης του  Κωνσταντίνου                                   192
7. Γερολυμάτου Παναγιώτα του Χρήστου                                   188


Β) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Λύρος Γεώργιος του  Ευστρατίου                                          280
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Σταματάκη-Παρασκευοπούλου Πολυξένη του Θεοχάρη
2.Ντόβας Δημήτριος του Χρήστου
3.Κορδάτου Αγαθή του Κωνσταντίνου
4.Μελίστα Χριστίνα του Σπυρίδωνος
5.Γεωργίου Βασιλική του Χρήστου
6.Μαρούλης Γεράσιμος του Σπυρίδωνος
7. Σταθάτος Σπυρίδων του Θεοχάρη
8.Μακρής Δημήτριος του Χρήστου
9.Τριγενής Πέτρος του Ελευθερίου
10.Κάκος Χρήστος του Αθανασίου

Γ) Από το συνδυασμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Γκανιάτσος Ιωάννης του Γεωργίου                                      318

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. Βασιλείου Λάμπρος του Γεωργίου
2.Ζέρβας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
3.Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη
4.Καζανά –Καμινάρη Ειρήνη του Σπυρίδωνος
5.Παπασπύρου Μαρία του Κωνσταντίνου
6.Κανούρης Γεώργιος του Θεοδώρου
7.Σταματάτου Μαρία του Ευαγγέλου
8.Παλιάτσας Αριστείδης του Ιωάννη
9.Φακιολάς Σπυρίδων του Σταμάτη
10.Κουτσοπούλου Σταυρούλα του Γεωργίου
11.Κολιοπούλου-Σιάμου Παρασκευή του Παναγιώτη


Δ)Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.Ζαπαντιώτης Δημήτριος του Αθανασίου                         107

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Τσιλιγιάννης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
2.Τάσσου Βασιλική του Χρήστου
3.Μανωλάτος Ιωάννης του Ιωάννη
4.Βουτσινά Χριστίνα του  Γερασίμου
5.Ψαράκος Δημήτριος του Αθανασίου
6. Αραβανή Κατίνα του Παναγιώτη
7.Σταθελάκης Παναγιώτης του Ηλία-Χρήστου
8.Τσιρικολιάς Κυριάκος του Στυλιανού
9.Καϋμενάκης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου
10.Κούκου Δήμητρα του Γεωργίου

Ε) Από το συνδυασμό «ΟΡΑΜΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.Τσιρόγλου Διονύσιος του Συμεώνος                               194 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Πιέρρος Χρήστος του Παναγιώτου
2.Βουλιμιώτης Δημήτριος-Διονύσιος του Γερασίμου
3.Τρίφτη Ελένη του Θεοφάνη
4.Καββάγιας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
5.Μπέμπελη Χριστίνα του Ευθυμίου
6.Σίψας Κωνσταντίνος του Χρήστου
7. Βουτσινάς Άγγελος του Δημητρίου
8.Πανόπουλος Ευάγγελος του Αθανασίου
9. . Μαστρογιάννη Μαρία του Χριστοφόρου (κατόπιν κλήρωσης)
10 Κουτσοπούλου Σπυριδούλα του Γεωργίου (κατόπιν κλήρωσης)
11. Παναγιωτόπουλος Βαλάντιος του Παναγιώτου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ
Α) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1.Ρόμπολας Ιωάννης του  Αποστόλου                            138
2.Κρασσά Καλλιόπη  του Αλεξάνδρου                           118
3.Βύσιος Παναγιώτης του  Δημητρίου                            109

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Βασιλείου Φώτιος του Γεωργίου
2.Μωρίκη-Ρουπάκη Ευαγγελία του Δημητρίου
3.Κατσαραίος Νικόλαος του Γεωργίου

 Β) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.Καφφές Γεράσιμος  του  Μαρίνου                               197

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Μήλιας Νικόλαος του Παναγιώτη
2.Πίτσικος Νικόλαος του Παναγιώτη
3.Μπεναρδή Σπυριδούλα του Νικολάου

Γ) Από το συνδυασμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Κοντατάκης Μιχαήλ του Βασιλείου                                 393

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Ζυγιώτης Γεράσιμος του Παναγιώτη
2.Μαζαράκη –Μεταξούλη Παναγιώτα του Γερασίμου
3. Μεταξούλη Αναστασία του Χρήστου (κατόπιν κλήρωσης)
4. Κιτσάκης Αργύρης του Δημητρίου (κατόπιν κλήρωσης)
5. Ντάνος Δημήτριος του Νικολάου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Α) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1.Κατσούλας Ιωάννης του Κωνσταντίνου                      248
2. Ζουλούμης Αθανάσιος του  Ιωάννη                             208
3. Φούντας Γρηγόριος  του Διονυσίου                             202

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Μπανιάς Γεώργιος του Παναγιώτη
2.Τσαπράλη –Αγγελή Ακριβή του Γεωργίου
3.Μπεναρδή Σταυρούλα του Παναγιώτη

Β) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Κότσαλος Χρήστος  του Διονυσίου                              167

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Ζευγίτης Θωμάς του Ιωάννη
2.Νεστοράτος Παναγιώτης του Ηλία
3.Νεστοράτου Φωτεινή του Σωτηρίου
4.Κούστας Χαράλαμπος του Χρήστου
5.Φαρδιά-Χρήστου Θεοδώρα του Σταύρου

Γ) Από το συνδυασμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Καλπογιαννάκης  Παναγιώτης του  Δημητρίου                    161

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Κότσαλου Βασιλική του Αθανασίου
2.Καρατζογιάννης Γρηγόριος του Θεοδώρου
3.Αγγελόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου
4.Ζαπάντη Παρασκευή του Χρίστου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σε καθεμία από τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα ανάλογα με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβε κάθε συνδυασμός και το ισχύον εκλογικό μέτρο καθώς και οι έδρες που καταλαμβάνει στο Τοπικό Συμβούλιο:
1)Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία: επί συνόλου 192 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβε  ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 97 και 1 έδρα(μονομελές).
2) Τοπική Κοινότητα Σταμνάς : επί συνόλου 673 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν α) ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 224 ψήφους και 1 έδρα, β) ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 194 ψήφους και 1 έδρα και γ) ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ» , 118  ψήφους και 1 έδρα.
3) Τοπική Κοινότητα Φραγκουλαιϊκων : επί συνόλου 54 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβε  ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ » 35 και 1 έδρα(μονομελές).
4) Τοπική Κοινότητα Χρυσοβεργίου : επί συνόλου 326 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν α) ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 106 ψήφους και 1 έδρα, β) ο συνδυασμός «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ » 101 ψήφους και 1 έδρα και γ) ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ» , 55  ψήφους και 1 έδρα.
5)Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεώργιου : επί συνόλου 564 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν α) ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 219 ψήφους και 1 έδρα, β) ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»  143 ψήφους και 1 έδρα και γ) ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 123 ψήφους και 1 έδρα.
6) Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά: επί συνόλου 427 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν α) ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 197 ψήφους και 2 έδρες και β) ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ» 84 ψήφους και 1 έδρα.
7) Τοπική Κοινότητα Άνω Κουδουνίου : επί συνόλου 109 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβε ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 57 ψήφους και 1 έδρα (μονομελές).
8) Τοπική Κοινότητα Ελληνικών :  επί συνόλου 374  εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν α) ο συνδυασμός «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ » 216 ψήφους και 2 έδρες και β) ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 67 ψήφους και 1 έδρα .
9) Τοπική Κοινότητα Ευηνοχωρίου: επί συνόλου 1.238  εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν α) ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 372 ψήφους και 1 έδρα, β) ο συνδυασμός «AΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» 343 ψήφους και 1 έδρα και γ) ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»  270 ψήφους και 1 έδρα.
10) Τοπική Κοινότητα Μουσούρων: επί συνόλου 199  εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβε  ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 150 και 1 έδρα(μονομελές).
11) Τοπική Κοινότητα Ρετσίνων : επί συνόλου 245 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβε ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»  154 ψήφους και 1 έδρα (μονομελές).
12) Τοπική Κοινότητα Γουριάς: επί συνόλου 702 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν α) ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 258 ψήφους και 1 έδρα,  β) ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 161 ψήφους και 1 έδρα και γ) ο συνδυασμός  «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ» 91 ψήφους και 1 έδρα.
13) Τοπική Κοινότητα Λεσινίου: επί συνόλου 559 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν α) ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ» 208 ψήφους και 1 έδρα, β)  «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 161 ψήφους και 1 έδρα,  και γ) ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 107  ψήφους και 1 έδρα.
14) Τοπική Κοινότητα Μάστρου: επί συνόλου 446 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν α) ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ» 162 ψήφους και 1 έδρα, β) ο συνδυασμός «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 112 ψήφους και 1 έδρα,  και γ) ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 84  ψήφους και 1 έδρα.
15) Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου: επί συνόλου  689 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν α) ο συνδυασμός «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ» 233 ψήφους και 1 έδρα, β) ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 184 ψήφους και 1 έδρα και γ) ο συνδυασμός «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 98 ψήφους και 1 έδρα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω εκλέγονται ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων:
Α)Από το συνδυασμό με το όνομα «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
 Μάντης Γεώργιος του  Δημητρίου                 46

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Πολίτη Παναγιώτα του Νικολάου
2.Βοσδογάνη Ελευθερία του Μανουήλ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. Στέλιος Χρήστος  του Σπυρίδωνος                   116
2. Κατσαρός Χρήστος  του Γεωργίου                     49

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Μπέστιας Λάμπρος του Αποστόλου
2.Παφύλα Ζωϊτσα του Κωνσταντίνου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Συγγούνης Γεώργιος του Σπυρίδωνος               114 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. Μαραγκούλας Βασίλειος του Κωνσταντίνου
2.Νασόπουλος Χρήστος του Δημητρίου
3.Υφαντή-Τόλη Βασιλική του Κωνσταντίνου

Β)Από το συνδυασμό με το όνομα «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Στασινός Αθανάσιος του Πέτρου                              67

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Καπελάρης Γεώργιος του Νικολάου                        145

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1.Ελένη Βασιλική του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Δρόσος Κωνσταντίνος του   Αποστόλου                 105

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Χαβαλίνας Σπυρίδων του Βασιλείου
2. Τριώτης Ιωάννης του Αθανασίου
3.Βιολιντζή-Ζαχοπούλου Δήμητρα του Χαραλάμπους

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.    Χονδρός Δημήτριος του  Γεωργίου                   57
2.    Μάνθος Σταύρος του Χρήστου                         45 (κατόπιν κλήρωσης)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Μάγαλος Νικόλαος του Γεωργίου                       (κατόπιν κλήρωσης)
2.    Αρχανιώτη Παναγιώτα του Ανάργυρου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Μωραϊτη Δήμητρα του   Λάμπρου                     99

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Τσακανίκας Γεώργιος του Νικολάου
2.    Γονής Γεώργιος του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Ρεβέκης Ιωάννης του Σταύρου                           75

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1.    Πρέντζας Νικόλαος του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΤΣΙΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Καλαμάκης Ανδρέας του Νικολάου                    97

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1.    Τσάκαλης Χαράλαμπος του Γεωργίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΡΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Παπαδόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου       182

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Γουλής Αλέξανδρος του Μιλτιάδη
2.    Κόντη Ελένη του Νικολάου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Μπανίλας Γεώργιος του  Χρήστου                      77

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Αρβανίτης Δημήτριος  του Ιωάννη
2.    Παπαζήση Ειρήνη του Ηλία

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Τσακαλώζου Σπυριδούλα του  Γεωργίου                 51

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1.    Ζούγκος Απόστολος του  Βασιλείου

Γ)Από το συνδυασμό με το όνομα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Κουσαρίδας Παναγιώτης του   Βασιλείου                  62

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Μπούρου Παρασκευή του Δημητρίου
2.    Κοντομήτσου-Κούρου Μαρία του Σπυρίδωνος
3.    Πυλαρινός Νικόλαος του Παναγιώτη

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Πεσίνης Δημήτριος του Κωνσταντίνου                        48

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Διαμαντόπουλος Ηρακλής  του Βασιλείου                   73

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Κούστας Γεώργιος του  Επαμεινώνδα
2.    Ντέκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
3.    Ξηρού Ασημούλα του Πέτρου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Πασπαλιάρη Φρειδερίκη του Ιωάννη                             33

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Σωτηρίου Σταυρούλα του Κωνσταντίνου
2.    Γαβριελάτος Συμεών του Παύλου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΡΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Κούσουλας Παναγιώτης του   Νικολάου                       57

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Γρεντζέλια Σταυρούλα του Σωτηρίου
2.    Αγγελής Ματθαίος του Ιωάννη

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Κοντοπάνος Κωνσταντίνος του Γερασίμου                    108

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Παπανικολάου –Αναστασιάδη Νικολέτα του   Ευαγγέλου    
2.    Βότσης Δημήτριος του  Γεωργίου


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Μιχόπουλος Τριάδης του Γεωργίου                               124

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Μπλαχούρης Γεώργιος του Παναγιώτη
2.    Τσάμη-Χαλδούπη Παρασκευή του Μιλτιάδη


Δ)Από το συνδυασμό με το όνομα «ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Μαυρομμάτης Γεώργιος του Παύλου                              90

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Κοντομήτσος Σπυρίδων του Νικολάου 
2.    Καρναβά Αγγελική  του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΙΙΚΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Καραγιάννη  Μαρία του Ιωάννη                                      32

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Πουρναράς Δημήτριος του  Κωνσταντίνου                      67

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Γρίβα Θεοδώρα του  Ιωάννη
2.    Μακρυγιάννη Κωνσταντίνα του Βασιλείου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Γεωργίου Ιωάννης του Σωτηρίου                    

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Θεοδωρακάκης Αθανάσιος του Δημητρίου
2.    Κατσίνας Χρήστος του Θεοδώρου
3.    Χαβαλίνα Μαρία του Νικολάου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Ρέγκλης Αλέξανδρος του Ιωάννη                                       45

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1.    Κολοβός Δημήτριος του Κωνσταντίνου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Ψεύτης Νικόλαος του  Ελευθερίου                                  210

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Αρβανίτης Γεώργιος του Σπυρίδωνος
2.    Πιστιόλη Νίκη του  Σπυρίδωνος
3.    Μπέτσιος Βασίλειος του Νικολάου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΓΟΥΡΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Μέλλιος Χρήστος του Παύλου                             69

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Κούσουλας Σπυρίδων του Γεωργίου
2.    Δρόγγου Ευφροσύνη του Διαμαντή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Ράπτη Παναγιώτα του Παναγιώτη                        57

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Γατσώρης Σπυρίδων του Γεωργίου
2.    Σολωμός Νικόλαος του Αθανασίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Ντίνος Κωνσταντίνος του Αθανασίου                   34

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Ταλιαμπές  Νικόλαος του Γεωργίου
2.    Διονύσης Δημήτριος του Χρήστου
3.    Μερτζάνη Σοφία του Λάμπρου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Μπίκας Κωνσταντίνος του Αθανασίου                127

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Τριανταφυλλόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
2.    Πετρονικολός Δημήτριος του Ιωάννου
3.    Αλεξοπούλου Βαγιούλα  του  Νικολάου

Ε)Από το συνδυασμό με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Στέλιος Σεραφείμ του  Θεοδώρου                           41

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Λάκκας Χρήστος του Κωνσταντίνου
2.    Λιαροκάπη Σωτηρία του Σωτηρίου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου ως επιτυχόντα το Συνδυασμό με το όνομα «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» και επιλαχόντες τους συνδυασμούς : 1) «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», 2) «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ», 3) «ΟΡΑΜΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», 4) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΚΑΙ 5) «ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ».
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ εκλεγέντα Δήμαρχο του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου τον Παναγιώτη Κατσούλη του  Αλεξάνδρου     του Συνδυασμού «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» και
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ εκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς και αναπληρωματικούς) των συνδυασμών:
(Α) Από το συνδυασμό «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.Καραδήμας Δημήτριος του  Γεωργίου                             
2.Γρίβας Νικόλαος του  Αθανασίου                                     
3. Στέφου Βασιλική  του  Κανέλλου                                      
4.Κολοζάκης Παναγιώτης του  Δημητρίου                                  

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
1.Νούλας Παναγιώτης  του  Κωνσταντίνου                                 
2.Κοταντάκης Δημήτριος του  Θεόφιλου                           
3.Φούντα Μαρία του Αθανασίου                                           
4.Καβάγιας Αριστείδης του   Ξενοφώντος                              
5. Κυτάγιας Βασίλειος  του  Κωνσταντίνου                                
6.Σπανός Ιωάννης του    Δημητρίου                                     
7. Χονδρός Νικόλαος του   Γεωργίου                                  
8.Κασσαβέτης Γεώργιος του  Νικολάου                             
9.Πούλης Κωνσταντίνος του   Αλεξάνδρου                             
10. Καλτσούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου                   
11.Μαστρανδρέου Ιωάννης τουΑλεξάνδρου                            

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
1.Καρατσόλης Παντελής του Ιωάννη                      
2.Τσουνάκας Νικόλαος του  Δημητρίου                                 
3. Σκορδά Καψόχα Παναγιώτα του  Γρηγορίου                          
4.Κουφός Σπυρίδων του  Κωνσταντίνου                                       
5.Καπώνης Κωνσταντίνος του Νικολάου                              

                                       

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

1. Καραπαναγιώτης Διονύσιος του Δημητρίου
2.Οικονόμου -  Σκύρλα Αρετή του Ανδρέα
3. Μάντης Ιωάννης του Ευθυμίου
4.Μιχαλόπουλος Αθανάσιος  του Ιωάννη
5.Κορακιανίτης Νικόλαος του Σπυρίδωνος
6.Ποριτσάνου Ελένη του Αλεξάνδρου
7.Μανίκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1.    Ζαρκάδας Σπυρίδων του Βασιλείου
2.    Θεολόγος Χρήστος του Αντωνίου
3.    Γουλοσπύρος Δημήτριος του Σπυρίδωνος
4.    Ζαβιτσανάκης  Παναγιώτης του Ελπιδοφόρου
5.    Τερζάκης Εμμανουήλ του Αντωνίου
6.    Σταμάτης Άγγελος του Αντωνίου
7.    Γιώτης Βασίλειος του Δημητρίου
8.    Αρέτας Αθανάσιος του Δημητρίου
9.    Τάμπας Σπυρίδων του Μιχαήλ
10.    Ξηρός Ανδρέας του Κωνσταντίνου
11.    Κοντός Ιωάννης του  Χρήστου
12.    Καπνίση Ναυσικά – Ασημίνα του Ιωάννη
13.    Στάθης Νικόλαος του Ανδρέα
14.    Ντρέλια Όλγα του Αντωνίου
15.    Πιστιόλη Περσεφώνη του Γεωργίου


ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

1.    Ροδάτος Αθανάσιος του Σπυρίδωνος
2.    Καλπογιαννάκης Ανδρέας του Μελετίου
3.    Τσακαλώζος Διονύσιος του Σπυρίδωνος
4.    Χρήστου-Τζότα Ελένη του Κωνσταντίνου
5.    Μπερερής Δημήτριος του Γεωργίου
6.    Πετρονικολός Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
7.    Σμπόρας Σωκράτης του Δημητρίου 
8.    Μόσχου- Κούσουλα Μαρία του Διονυσίου
9.    Λαχανά Δέσποινα του Γερασίμου

(Β)Από το συνδυασμό «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.    Φλώρος Δημήτριος  του Θεοδώρου                      

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1.    Πρεβεζάνος Γεώργιος του Βασιλείου  (υποψήφιος Δήμαρχος)
2.    Παπανικολάου Χρήστος   του  Ηλία            

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
1.    Κότσαλος Αγαθάγγελος του Αποστόλου                 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.Σταθόπουλος Λάμπρος του Αθανασίου
2.    Σάλτος Γεώργιος του Βασιλείου
3.    Μπρούνος Διονύσιος του Θεοδώρου
4.    Παπαδόπουλος Γεράσιμος του Κωνσταντίνου
5.    Αυδή Καλλιρρόη του Παναγιώτη
6.    Βαγενά Βασιλική του Δημητρίου


ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1.    Καραπάνος Νικόλαος του Γεωργίου
2.    Καραπαπάς Γεώργιος του Χαραλάμπους
3.    Λύτρα - Τρίμμη Αναστασία του Σπυρίδωνος
4.    Γερογιάννης Σάββας του Βασιλείου
5.    Τσακμακλή - Μπαχούμη Αιμιλία του Ανδρέα
6.    Κατσαρός Κωνσταντίνος του Ιωάννη
7.    Διαμαντόπουλος Σπυρίδων του Αθανασίου
8.    Κολοβός Δημήτριος του Ιωάννη
9.    Χονδρός Ηλίας του Κωνσταντίνου
10.    Νούλα - Καλτσούλα Χρυσάνθη του Σπυρίδωνος
11.    Μελαχρής Χρήστος του Σταύρου
12.    Καραβασίλης Δημήτριος του Αλκιβιάδη
13.    Μπανίλας Ιωάννης του Νικολάου
14.    Παπαδήμας Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου 
15.    Φωκά Μαρία  του Επαμεινώνδα
16.    Ντόβας Χρήστος  του Σπυρίδωνος
17.    Μωρίκη Μαρία του Νικολάου
18.    Δελαπόρτας Ιωάννης του Γερασίμου
19.    Τσίντζου Ειρήνη του Ιωάννη
20.    Βασόπουλος Βασίλειος του Σωτηρίου
21.    Νικολοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
22.    Τσίγκα - Μπουρδούνη Μαρία του Ανδρέα
23.    Κάκου Αικατερίνη του Αθανασίου
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
1.    Δαουτίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
2.    Βαλτογιάννης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
3.    Τίτας Ανδρέας του Γερασίμου
4.    Τσεκούρας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
5.    Σταμάτης Αντώνιος  του Θωμά
6.    Κούσουλα Αγγελική του Κωνσταντίνου
7.    Παπαθανασίου Νικόλαος του Αθανασίου
8.    Ρώσσου Ελεονώρα του Παύλου
9.    Τσέλιου Γιαννούλα του Νικολάου

(Γ) Από το συνδυασμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.    Βασιλείου Σπυρίδων  του  Αναστασίου                              

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1.    Μπαλαμπάνης Δημήτριος  του Ευαγγέλου                        

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
1.    Μουρκούσης Νικόλαος  του Γεωργίου           (υποψήφιος Δήμαρχος)
2.    Κουτσοθόδωρος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου                     

                   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.    Σταράμος Παύλος του Παναγιώτη
2.    Σώκος Δημήτριος  του Ιωάννη
3.    Μαντέλος Χρήστος  του Κωνσταντίνου
4.    Τρικαλινού – Ταμπακοπούλου Κωνσταντίνα του Δημητρίου
5.    Κοντοδήμας Παναγιώτης του Δημητρίου
6.    Μονόματου Χριστίνα του Χρήστου
7.    Σιακαβέλα Στέλλα του Παναγιώτη
8.    Λύρου Ελένη του Γεωργίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1.    Μπαρμπετάκης Ανδρέας του Νικολάου
2.    Τσαμαδιάς Ηρακλής του Γεωργίου
3.    Κώτσης Βασίλειος του Ελευθερίου
4.    Σαλμάς Μιχαήλ  του Παντελή
5.    Στεργιαννή – Περικλέους Ελπινίκη (νίκη) του Ευριπίδη
6.    Παλιάτσας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
7.    Βασιλείου Αγγελική του Νικολάου
8.    Δαβέτας Νικόλαος του Δημητρίου
9.    Μπούλης Ιωάννης του Ελευθερίου
10.    Νταβανέλλος Θεόδωρος του Νικολάου
11.    Κουφός Θεόδωρος του Χρήστου
12.    Πρεμέτη Αρετή του Σπυρίδωνος
13.    Ρήγας Νικόλαος του Χρήστου
14.    Μπούρος Δημήτριος του Παναγιώτη
15.    Πολονύφης Γεώργιος του Ιωάννη
16.    Ζήκος Παναγιώτης του Νικολάου
17.    Φλώρος Λάμπρος του Γεωργίου
18.    Σαβράμης Φίλιππος του Κωνσταντίνου
19.    Τσίγκας Γεώργιος του Γρηγορίου
20.    Σταμάτης Αποστόλης του Ιωάννη 
21.    Σιάσος Χρήστος του Γερασίμου
22.    Ζαϊμη Χρυσούλα  του Αχιλλέα
23.    Καπνίση- Ρήγα Σουσάνα του Αθανασίου
24.    Μωρίκη Παναγιώτα του Ιωάννη

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
1.    Πανάς Επαμεινώνδας του Γεωργίου
2.    Αυδής Νικόλαος του Παναγιώτη
3.    Τσεκούρας Στέφανος  του Γεωργίου
4.    Ξύστρας Παναγιώτης του Ιωάννη
5.    Ρόμπολας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
6.    Νικολοβγένης Ζήσιμος του Κωνσταντίνου
7.    Καλέσης Απόστολος του Δημητρίου
8.    Κεκκές Ιωάννης του Παναγιώτη
9.    Αναστασοπούλου Καίτη του Ευθυμίου
10.    Τσάμης Ηλίας του Γεωργίου
11.    Μπουγέλης Νικηφόρος του Δημητρίου
12.    Ράπτη-Μπαλωμένου Ελένη του Εμμανουήλ
13.    Χρήστου Ιωάννης (Μάρκος) του Μάρκου (Δ) Από το συνδυασμό «ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.    Τσοκάντας Δημήτριος του Διονυσίου                    

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1.    Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του  Χρήστου     (υποψήφιος Δήμαρχος)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
1.    Λιαπίκος Δημήτριος του Ηλία                       

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

1.Σαμαντάς Νικόλαος του Αποστόλου
2.    Κανταρέλος Δημήτριος του Γεωργίου
3.    Καρέτσος Γεώργιος του Δημητρίου 
4.    Κιτέα Όλγα του Παντελή
5.    Κακούρης Λεωνίδας του Γεωργίου
6.    Ακρίδας Δημήτριος του Αναστασίου
7.    Σουλέ Βασιλική του Σπυρίδωνος
8.    Κιργιάκη Βασιλική του Παναγιώτη
9.    Καπελάρης Ιωάννης  του Λυκούργου

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1.    Μπουσμπουρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ
2.    Μαστραπάς Κωνσταντίνος του Νικολάου
3.    Φουσέκης Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4.    Λύτρας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
5.    Δημόπουλος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου
6.    Δενδρινός Ευθύμιος του Δημητρίου
7.    Κατσίνας Γεώργιος του Ιωάννη
8.    Κοντού Λαμπρινή  του Κωνσταντίνου
9.    Μαντζουράτος Ανδρέας του Γεωργίου
10.    Κώτση-Κατοχιανού Ουρανία του Χρήστου
11.    Χουλιάρας Κωνσταντίνος του Ευστρατίου
12.    Καπνίσης Αθανάσιος του Δημητρίου
13.    Παναγιώτου Γρηγόριος του Αθανασίου
14.    Αποστολόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
15.    Νικάκη Μαρία του Γερασίμου
16.    Γκούβρας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
17.    Κωνσταντακοπούλου Σπυριδούλα  του Ιωάννη
18.    Τσακούμης Ευθύμιος του Νικολάου
19.    Δρόσος Λάμπρος του Βύρωνα
20.    Γεωργίου Σπύρος του Γεωργίου
21.    Παπατσίρου Μαρία του Γεωργίου
22.    Στεφανάτου Σοφία του Στεφάνου
23.    Πασσίσης Γεώργιος του Παναγιώτη
24.    Στεφανόπουλος Γεώργιος –Αγαμέμνων του Λυκούργου
25.    Σταύρου Θωμάς του Συμεώνος-Χρήστου

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

1.    Κούστας Χρήστος  του Θεοδώρου-Παναγιώτου
2.    σιδηρά Μαρία  του Δημητρίου
3.    Καλλίνικος Άγγελος του Ιπποκράτους
4.    Γούργαρη Αμαλία του Δημητρίου
5.    Ματσίγκας Γεράσιμος του Χρήστου
6.    Σερακιώτης Ευάγγελος του Δημητρίου
7.    Δαμιανός Ιωάννης του Αθανασίου
8.    Καλτάσης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
9.    Λυμπέριος Χρήστος του Νικολάου
10.    Μαρκόπουλος Γεώργιος  του Μιχαήλ-Χρήστου

(Ε) Από το συνδυασμό «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μαργαρίτης Θεόδωρος του  Αποστόλου                 (υποψήφιος Δήμαρχος)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.    Λιάπης Μίλτος του Χαραλάμπους    
2.    Τάσσος Χρήστος του Παναγιώτη   
3.    Σταθάτος Σπυρίδων του Ευσταθίου   
4.    Αραβανής Γεράσιμος  του Ανδρέα    
5.    Kούσουλας Αθανάσιος  του Σταύρου   
6.    Μασαούτης Ιωάννης του Ανδρέα    
7.    Λιούμης Ευάγγελος του Νικολάου    
8.    Ιωάννου- Σαρτζή  Ελένη του Δημητρίου   
9.    Τουλιάτος Χαράλαμπος του Γερασίμου   
10.    Πατρινός Παναγιώτης του Κωνσταντίνου   
11.    Σαχπαζίδης Αναστάσιος του Ηλία    
12.    Γερολυμάτος Ευθύμιος- Βασίλειος του Σπυρίδωνος   
13.    Καλτσούλας Σπυρίδων  του Κωνσταντίνου   
14.    Κασκαρίκα Ανθούλα του Αντωνίου    
15.    Δρόσου Βασιλεία του Κωνσταντίνου   
16.    Σταθελάκη Αθανασία του Ηλία-Χρήστου   
17.    Παναγόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου   
18.    Κουρούπη Αντωνία του Ιωάννη   
19.    Μυλωνά Αικατερίνη του Κωνσταντίνου    
20.    Ελένης Χρήστος του Σταύρου   

(ΣΤ) Από το συνδυασμό «ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μπρούμας Βασίλειος του  Δημητρίου                   (υποψήφιος Δήμαρχος)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.    Κοτσόργιος Δημήτριος του Παναγιώτη
2.    Φιλιππόπουλος Νικήτας του Χρήστου
3.    Μούρκας Θεμιστοκλής του Δημητρίου
4.    Γεωργιάδης Στέφανος του Ιωάννη
5.    Μωραϊτη Σταματίνα του Νικολάου
6.    Καππές Ιωάννης του Κωνσταντίνου
7.    Καρατσώρας Χρήστος του Κωνσταντίνου
8.    Ντίνος Χρήστος-Ιωάννης του Λάμπρου
9.    Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αλεξάνδρου
10.    Αναστασίου Ζαχαρίας-Ελευθέριος του Γεωργίου
11.    Δεφεράνος Γεράσιμος του Νικολάου
12.    Θεοτοκάτος Σταύρος του Χρήστου
13.    Πασσίση Αικατερίνη  του Αντωνίου
14.    Χασιώτης Χρήστος του Φωτίου
15.    Παπαδοπούλου Αικατερίνη του Ιωάννη
16.    Πυραλινού Ανδρομάχη  του Ιωάννη
17.    Ζιώγα Αντωνία του Χαραλάμπους
18.    Κατσιγιάννη Αργυρώ του Παναγιώτη
19.    Κατσιγιάννης Ιωάννης του Αντωνίου

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ εκλεγέντες Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων (τακτικούς και αναπληρωματικούς):
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Α) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1.Φούντας Δημήτριος του Αλεξάνδρου                     
2.Σταμάτη-Καραπαναγιώτη Ισμήνη του              
3. Ακρίδας Παναγιώτης του  Δημητρίου                              

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1. Αναούνης Γεράσιμος του Χρήστου
2.Τερνιώτη –Μαυραγαννή Ελένη του Παναγιώτη

Β) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.Σερέτη Ειρήνη  του Γεωργίου                                

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος του Σπυρίδωνος 
2.Παπαδογεώργου Βαρβάρα του Ιωάννη
3.Αθανασούλη Θεοδώρα του Ανδρέα
4. Τραγουλιάς Χρήστος του  Δημητρίου

Γ) Από το συνδυασμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
Καφρίτσα Ευαγγελία του Δημητρίου                         
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Σιαδήμας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
2.Καραδήμα Θεώνη του Παναγιώτη
3.Σάλας Γεώργιος του Δημητρίου
4.Ραπτάκης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου
5.Μήτρου Συμεών του Βασιλείου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Α) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1.Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος του Χρήστου                      
2.Δούβη Ξανθίππη του  Χαραλάμπους                                            
3.Κοντόκρας Γεώργιος του Αντωνίου                                      
4. Κώτση Ελισσάβετ του Παντολέοντος                                          
5.Δημοπούλου-Χρα Παναγιώτα του Παντελή                        
6. Τζούφρας Ιωάννης του  Κωνσταντίνου                                         
7. Γερολυμάτου Παναγιώτα του Χρήστου                                

Β) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Λύρος Γεώργιος του  Ευστρατίου                                                 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Σταματάκη-Παρασκευοπούλου Πολυξένη του Θεοχάρη
2.Ντόβας Δημήτριος του Χρήστου
3.Κορδάτου Αγαθή του Κωνσταντίνου
4.Μελίστα Χριστίνα του Σπυρίδωνος
5.Γεωργίου Βασιλική του Χρήστου
6.Μαρούλης Γεράσιμος του Σπυρίδωνος
7. Σταθάτος Σπυρίδων του Θεοχάρη
8.Μακρής Δημήτριος του Χρήστου
9.Τριγενής Πέτρος του Ελευθερίου
10.Κάκος Χρήστος του Αθανασίου

Γ) Από το συνδυασμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.Γκανιάτσος Ιωάννης του Γεωργίου                            

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. Βασιλείου Λάμπρος του Γεωργίου
2.Ζέρβας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
3.Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη
4.Καζανά –Καμινάρη Ειρήνη του Σπυρίδωνος
5.Παπασπύρου Μαρία του Κωνσταντίνου
6.Κανούρης Γεώργιος του Θεοδώρου
7.Σταματάτου Μαρία του Ευαγγέλου
8.Παλιάτσας Αριστείδης του Ιωάννη
9.Φακιολάς Σπυρίδων του Σταμάτη
10.Κουτσοπούλου Σταυρούλα του Γεωργίου
11.Κολιοπούλου-Σιάμου Παρασκευή του Παναγιώτη

Δ)Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.Ζαπαντιώτης Δημήτριος του Αθανασίου                        

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Τσιλιγιάννης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
2.Τάσσου Βασιλική του Χρήστου
3.Μανωλάτος Ιωάννης του Ιωάννη
4.Βουτσινά Χριστίνα του  Γερασίμου
5.Ψαράκος Δημήτριος του Αθανασίου
6. Αραβανή Κατίνα του Παναγιώτη
7.Σταθελάκης Παναγιώτης του Ηλία-Χρήστου
8.Τσιρικολιάς Κυριάκος του Στυλιανού
9.Καϋμενάκης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου
10.Κούκου Δήμητρα του Γεωργίου

Ε) Από το συνδυασμό «ΟΡΑΜΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.Τσιρόγλου Διονύσιος του Συμεώνος                

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Πιέρρος Χρήστος του Παναγιώτου
2.Βουλιμιώτης Δημήτριος-Διονύσιος του Γερασίμου
3.Τρίφτη Ελένη του Θεοφάνη
4.Καββάγιας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
5.Μπέμπελη Χριστίνα του Ευθυμίου
6.Σίψας Κωνσταντίνος του Χρήστου
7. Βουτσινάς Άγγελος του Δημητρίου
8.Πανόπουλος Ευάγγελος του Αθανασίου
9. Μαστρογιάννη Μαρία του Χριστοφόρου (κατόπιν κλήρωσης)
10. Κουτσοπούλου Σπυριδούλα του Γεωργίου (κατόπιν κλήρωσης) 11.Παναγιωτόπουλος Βαλάντιος του Παναγιώτου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ
Α) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1.    Ρόμπολας Ιωάννης του  Αποστόλου                          
2.    Κρασσά Καλλιόπη  του Αλεξάνδρου                          
3.    Βύσιος Παναγιώτης του  Δημητρίου                       
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Βασιλείου Φώτιος του Γεωργίου
2.    Μωρίκη-Ρουπάκη Ευαγγελία του Δημητρίου
3.    Κατσαραίος Νικόλαος του Γεωργίου

 Β) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Καφφές Γεράσιμος  του  Μαρίνου                             

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Μήλιας Νικόλαος του Παναγιώτη
2.    Πίτσικος Νικόλαος του Παναγιώτη
3.    Μπεναρδή Σπυριδούλα του Νικολάου

Γ) Από το συνδυασμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Κοντατάκης Μιχαήλ του Βασιλείου                                 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Ζυγιώτης Γεράσιμος του Παναγιώτη
2.    Μαζαράκη –Μεταξούλη Παναγιώτα του Γερασίμου
3.    Μεταξούλη Αναστασία του Χρήστου (κατόπιν κλήρωσης)
4.    Κιτσάκης Αργύρης του Δημητρίου (κατόπιν κλήρωσης)
5.    Ντάνος Δημήτριος του Νικολάου


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Α) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1.    Κατσούλας Ιωάννης του Κωνσταντίνου                     
2.    Ζουλούμης Αθανάσιος του  Ιωάννη                 
3.    Φούντας Γρηγόριος  του Διονυσίου                       

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Μπανιάς Γεώργιος του Παναγιώτη
2.    Τσαπράλη –Αγγελή Ακριβή του Γεωργίου
3.    Μπεναρδή Σταυρούλα του Παναγιώτη

Β) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Κότσαλος Χρήστος  του Διονυσίου                             

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Ζευγίτης Θωμάς του Ιωάννη
2.    Νεστοράτος Παναγιώτης του Ηλία
3.    Νεστοράτου Φωτεινή του Σωτηρίου
4.    Κούστας Χαράλαμπος του Χρήστου
5.    Φαρδιά-Χρήστου Θεοδώρα του Σταύρου

Γ) Από το συνδυασμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Καλπογιαννάκης  Παναγιώτης του  Δημητρίου                               

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Κότσαλου Βασιλική του Αθανασίου
2.    Καρατζογιάννης Γρηγόριος του Θεοδώρου
3.    Αγγελόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου
4.    Ζαπάντη Παρασκευή του Χρίστου


ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων (Τακτικοί και Αναπληρωματικοί) και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και οι αναπληρωματικοί τους:

Α)Από το συνδυασμό με το όνομα «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Μάντης Γεώργιος του  Δημητρίου                                      

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Πολίτη Παναγιώτα του Νικολάου
2.Βοσδογάνη Ελευθερία του Μανουήλ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. Στέλιος Χρήστος  του Σπυρίδωνος                     
2. Κατσαρός Χρήστος  του Γεωργίου                   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Μπέστιας Λάμπρος του Αποστόλου
2.Παφύλα Ζωϊτσα του Κωνσταντίνου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.  Συγγούνης Γεώργιος του Σπυρίδωνος               

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. Μαραγκούλας Βασίλειος του Κωνσταντίνου
2.Νασόπουλος Χρήστος του Δημητρίου
3.Υφαντή-Τόλη Βασιλική του Κωνσταντίνου

Β)Από το συνδυασμό με το όνομα «ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Στασινός Αθανάσιος του Πέτρου                             

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Καπελάρης Γεώργιος του Νικολάου                         

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1.Ελένη Βασιλική του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Δρόσος Κωνσταντίνος του   Αποστόλου                

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Χαβαλίνας Σπυρίδων του Βασιλείου
2. Τριώτης Ιωάννης του Αθανασίου
3.Βιολιντζή-Ζαχοπούλου Δήμητρα του Χαραλάμπους

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.    Χονδρός Δημήτριος του  Γεωργίου                 
2.    Μάνθος Σταύρος του Χρήστου   (κατόπιν κλήρωσης)                 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Μάγαλος Νικόλαος του Γεωργίου (κατόπιν κλήρωσης)                          
2.    Αρχανιώτη Παναγιώτα του Ανάργυρου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Μωραϊτη Δήμητρα του Λάμπρου                    

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Τσακανίκας Γεώργιος του Νικολάου
2.    Γονής Γεώργιος του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Ρεβέκης Ιωάννης του Σταύρου                  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1.    Πρέντζας Νικόλαος του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΤΣΙΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Καλαμάκης Ανδρέας του Νικολάου             

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1.    Τσάκαλης Χαράλαμπος του Γεωργίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΡΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Παπαδόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου               

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Γουλής Αλέξανδρος του Μιλτιάδη
2.    Κόντη Ελένη του Νικολάου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Μπανίλας Γεώργιος του  Χρήστου                   

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Αρβανίτης Δημήτριος  του Ιωάννη
2.    Παπαζήση Ειρήνη του Ηλία

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Τσακαλώζου Σπυριδούλα του  Γεωργίου               

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1.    Ζούγκος Απόστολος του  Βασιλείου

Γ)Από το συνδυασμό με το όνομα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Κουσαρίδας Παναγιώτης του   Βασιλείου                 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Μπούρου Παρασκευή του Δημητρίου
2.    Κοντομήτσου-Κούρου Μαρία του Σπυρίδωνος
3.    Πυλαρινός Νικόλαος του Παναγιώτη

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Πεσίνης Δημήτριος του Κωνσταντίνου                      

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Διαμαντόπουλος Ηρακλής  του Βασιλείου                

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Κούστας Γεώργιος του  Επαμεινώνδα
2.    Ντέκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
3.    Ξηρού Ασημούλα του Πέτρου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Πασπαλιάρη Φρειδερίκη του Ιωάννη               

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Σωτηρίου Σταυρούλα του Κωνσταντίνου
2.    Γαβριελάτος Συμεών του Παύλου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΡΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Κούσουλας Παναγιώτης του   Νικολάου            

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Γρεντζέλια Σταυρούλα του Σωτηρίου
2.    Αγγελής Ματθαίος του Ιωάννη

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Κοντοπάνος Κωνσταντίνος του Γερασίμου                

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Παπανικολάου –Αναστασιάδη Νικολέτα του   Ευαγγέλου    
2.    Βότσης Δημήτριος του  Γεωργίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.    Μιχόπουλος Τριάδης του Γεωργίου                   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.    Μπλαχούρης Γεώργιος του Παναγιώτη
2.    Τσάμη Χαλδούπη Παρασκευή του Μιλτιάδη

Δ)Από το συνδυασμό με το όνομα «ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
Μαυρομμάτης Γεώργιος του Παύλου                 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Κοντομήτσος Σπυρίδων του Νικολάου 
2.Καρναβά Αγγελική  του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΙΙΚΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
 1. Καραγιάννη  Μαρία του Ιωάννη                       

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Πουρναράς Δημήτριος του  Κωνσταντίνου                    

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Γρίβα Θεοδώρα του  Ιωάννη
2.Μακρυγιάννη Κωνσταντίνα του Βασιλείου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Γεωργίου Ιωάννης του Σωτηρίου                    

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Θεοδωρακάκης Αθανάσιος του Δημητρίου
2.Κατσίνας Χρήστος του Θεοδώρου
3.Χαβαλίνα Μαρία του Νικολάου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Ρεγκλής Αλέξανδρος του Ιωάννη                          

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1. Κολοβός Δημήτριος του Κωνσταντίνου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Ψεύτης Νικόλαος του  Ελευθερίου                      

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Αρβανίτης Γεώργιος του Σπυρίδωνος
2.Πιστιόλη Νίκη του  Σπυρίδωνος
3.Μπέτσιος Βασίλειος του Νικολάου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΓΟΥΡΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.Μέλλιος Χρήστος του Παύλου                

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Κούσουλας Σπυρίδων του Γεωργίου
2.Δρόγγου Ευφροσύνη του ΔιαμαντήΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Ράπτη Παναγιώτα του Παναγιώτη                  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Γατσώρης Σπυρίδων του Γεωργίου
2.Σολωμός Νικόλαος του Αθανασίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1. Ντίνος Κωνσταντίνος του Αθανασίου             

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Ταλιαμπές  Νικόλαος του Γεωργίου
2.Διονύσης Δημήτριος του Χρήστου
3.Μερτζάνη Σοφία του Λάμπρου


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.Μπίκας Κωνσταντίνος του Αθανασίου               

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Τριανταφυλλόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
2.Πετρονικολός Δημήτριος του Ιωάννου
3.Αλεξοπούλου Βαγιούλα  του  Νικολάου

Ε) Από το συνδυασμό με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
1.Στέλιος Σεραφείμ του  Θεοδώρου                  

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Λάκκας Χρήστος του Κωνσταντίνου

2.Λιαροκάπη Σωτηρία του Σωτηρίου


Κρίθηκε και αποφασίστηκε στο Μεσολόγγι την 2 Δεκεμβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...